Level 19 Level 21
Level 20

Lesson 20: Inventory


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Adjustment
n. a change in order to match (điều chỉnh, sự sửa lại cho đúng)
Automatically
adv. independently, without outside prompting (một cách tự động)
Crucial
adj. Extremely significant or important (cốt yếu, chủ yếu, có tính quyết định)
Discrepancy
n. a divergence or disagreement (sự khác nhau, trái ngược nhau; không nhất quán/thống nhất)
Disturb
v. to interfere with, to interrupt (quấy rầy, làm náo động, làm phiền)
Liability
n. an obligation; a responsibility (trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý; nguy cơ, điều gây khó khăn trở ngại)
Reflection
n. a likeness, an image (sự phản chiếu, phản xạ, phản ánh; phê phán, nhận xét)
Run
v. to operate (chạy, vận hành, hoạt động, thực hiện)
Scan
v. to look over quickly (nhìn lướt, đọc lướt; quét (ra đa, đèn, hình ảnh...))
Subtract
v. to take away; to deduct (trừ, loại ra, lấy ra khỏi)
Tedious
adj. tiresome by reason of length, slowness, or dullness; boring (chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ)
Verify
v. to prove the truth of (kiểm tra, thẩm tra, xác minh)