Level 26 Level 28
Level 27

Lesson 27: Board Meetings and Committees


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Adhere to
v. to follow; to pay attention to (tôn trọng triệt để, trung thành/gắn bó với; tham gia)
Agenda
n. a list of topics to be discussed (Những vấn đề, công viềc phải bàn tại cuộc hợp)
Bring up
v. to introduce a topic (nêu lên, đưa ra (vấn đề); lưu ý đến (cái gì))
Conclude
v. to stop, to come to a decision (kết thúc, bế mạc; kết luận, quyết định)
Go ahead
v. to proceed with; n. permission to do something (v: tiếp tục, theo đuổi, tiến lên; n: sự tiến bộ, sự được phép (làm gì))
Goal
n. objective, purpose (mục đích, mục tiêu; khung thành, cầu môn; bàn thắng, điểm)
Lengthy
adj. long in time, duration, or distance (dài dòng)
Matter
n. an item, issue, topic of interest (vấn đề, chủ đề)
Periodically
adv. From time to time (định kỳ, chu kỳ)
Priority
n. something of importance, something that should be done before other things (quyền/sự ưu tiên)
Progress
n. a movement forward; v. to move forward on something, especially work or a project (n: sự tiến tới, tiến bộ; v: tiến tới, tiến hành,)
Waste
v. not to use wisely; n. not worthwhile (v: lãng phí; n: sự lãng phí; đồ bỏ đi, đồ rác rưởi)