Level 31 Level 33
Level 32

Lesson 32: Eating Out


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Basic
adj. serving as a starting point or basis; simple (cơ bản, căn bản)
Complete
v. to finish or make whole (làm cho hoàn toàn, đầy đủ; hoàn thành, xong)
Excite
v. to arouse an emotion (kích thích, kích động)
Flavor
n. a distinctive taste (n: mùi vị, hương vị; v: cho gia vị, làm tăng thêm hương vị)
Forget
v. to be unable to remember (quên)
Ingredient
n. an element in a mixture (thành phần)
Judge
v. to form an opinion (xét xử, phân xử, phán đoán; đánh giá, cho rằng)
Mix-up
n. a confusion (sự lộn xộn, hỗn độn, hỗn loạn)
Patron
n. a customer, especially a regular customer (n: người đỡ đầu, ông bầu, ông chủ; khách hàng quen)
Predict
v. to state, tell about, or make known in advance (dự đoán, tiên tri)
Randomly
adv. without any specific pattern (một cách ngẫu nhiên, tình cờ)
Remind
v. to cause to remember (nhắc nhở)