Level 32 Level 34
Level 33

Lesson 33: Ordering Lunch


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Burden
n. a responsibility; something that is carried (n: gánh nặng (đen & bóng), gánh trách nhiệm; v: chất nặng)
Commonly
adv. usually, habitually (thường thường, thông thường)
Delivery
n. the act of conveying or delivering (sự giao hàng, phân phát, phân phối)
Elegance
n. refinement, beauty, grace (tính/sự thanh lịch, trang nhã)
Fall to
v. to become one’s responsibility (bắt đầu vào việc, bắt tay vào việc; rơi vào tay của, trở thành trách nhiệm của)
Impress
v. to affect strongly, often favorably (gây ấn tượng, khắc sâu, ghi sâu)
Individual
adj. by or for one person; special; particular (cá nhân, riêng lẻ)
List
n. a series of names, words, or other items; (n: danh sách, bản kê khai; v: liệt kê (ra một danh sách))
Multiple
adj. having, relating to , or consisting of more than one part (nhiều, nhiều mối, nhiều phần)
Narrow
v. to limit or restrict (adj: chật, hẹp; kỹ, tỉ mỉ; v: co, rút, thu hẹp)
Pick up
v. to take on passengers or freight (lượm lên, nhấc lên; thu thập, lấy; đưa, đón (bằng xe))
Settle
v. to make compensation for, to pay; to choose (thanh toán, dứt nợ; ngồi, đậu, bố trí, định cư, làm ăn sinh sống; giải quyết, hòa giải;)