Level 48 Level 50
Level 49

Lesson 49: Hospitals


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Admit
v., to permit to enter (thú nhận, thừa nhận; cho vào, nhận vào)
Authorize
v., to approve (cho phép, ủy quyền)
Designate
v., to indicate or specify (chỉ định, bổ nhiệm, chọn lựa)
Escort
n., a person accompanying another to guide or protect (n: đội hộ tống; người dẫn đường, vệ sĩ; v: đi hộ tống, đi theo)
Identify
v., to ascertain the name or belongings of (nhận ra, nhận biết, nhận diện)
Missing
n., an inner calling to pursue an activity or perform a service (sứ mệnh, nhiệm vụ)
Permit
v., to allow (cho phép)
Pertinent
adj., having relevance to the matter at hand (thích hợp, thích đáng, đúng chỗ; đi thẳng vào (vấn đề...))
Procedure
n., a series of steps taken to accomplish an end (thủ tục, các bước tiến hành (cho đến khi hoàn thành công việc))
Result
n., an outcome (kết quả, đáp số)
Statement
n., an accounting showing an amount due; a bill (sự/bài/lời phát biểu, tuyên bố; bản b.cáo)
Usually
adv., customarily (thông thường, thường lệ)