Level 21 Level 23
Level 22

73-74


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How did it get there
Как се е появило там
How fast does he run
Колко бързо тича той
How much is this tie
Колко е тази вратовръзка
How was your weekend
Как беше уикендът ти
How's your wife, Tom
Как е жена ти, Том
How have you been, Tom
Как я караш, Том
I bought her a watch
Купих ѝ часовник
I can sleep anywhere
Мога да спя навсякъде
I can't do it either
И аз не мога да го направя
I don't hold grudges
Не съм злопаметен
a grudge
Злоба
I forgot my password
Забравих си паролата
I get off there, too
Аз също слизам там
I had fun last night
Забавлявах се снощи
I hate silent movies
Мразя немите филми
I have a sore throat
Боли ме гърлото
I have been to India.
Бил съм в Индия
I have plans tonight
Имам планове за тази вечер
I have three choices
Имам три избора
I have to get moving
Трябва да се размърдам
I have to get to Tom
Трябва да се добера до Том
I have to go ask Tom
Трябва да отида да питам Том
She gave me a smile of recognition.
Тя ми се усмихна признателно.
Her honesty is beyond question
Честността ѝ е неоспорима.
means
средства
Tom lives beyond his means
Том живее над възможностите си.
The view is beautiful beyond words
Тази гледка е толкова красива, че не можеш я описа с думи.
Ouch! Get off! You're standing on my toe!
Ox, махни се, настъпил си ми крака!
These problems are beyond me
Не съм в състояние да се справя с този проблем.
I'm not good at pretending
Не ме бива да се преструвам.
Tom pretended to not hear a thing
Том се направи, че не е чул нищо.
Tom pretends he doesn't understand French
Том се прави, че не разбира френски.
She was on the scene of the crime.
Тя беше на местопрестъплението.
breathless
задъхан
He was watching the scene with breathless interest.
Той гледаше сцената с притаен дъх.
Get off my land immediately or I'll set the dog on you
Махни се от земята ми веднага или ще насъскам кучето.
The orphan wept with grief over his misfortune
Сиракът ридаеше заради нещастието си.
a misfortune
нещастие
Love is stronger than hatred
Любовта е по-силна от омразата.
If I don' t start on time, everything falls apart
Ако не започна на време, всичко ще пропадне
His life is falling apart
Животът му се разпада
I thought I heard something
Стори ми се, че чух нещо.
I thought something was odd
Помислих си, че има нещо странно.
It was cheaper than I thought
Беше по-евтино, отколкото си мислех.
I thought he would come alone.
Мислех, че ще дойде сам.
Don' t let hatred poison your hearts
Не позволявай омразата да отравя сърцата ви
Therefore it will be closed for the rest of the year
Затова ще бъде затворено до края на годината.
I have to start over
Трябва да започна отначало
I have what you want
Аз имам това, което искаш
I heard Tom was hurt
Чух, че Том бил ранен