Level 23 Level 25
Level 24

77-79


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'll give you a ride
Ще те закарам.
I'll take care of it
Аз ще се погрижа за това.
I'm busy on Saturday
В събота съм зает
I'm doing the dishes
Мия чиниите.
I'm happy where I am.
И така съм си добре.
I'm in love with her
Влюбен съм в нея.
I'm not tired at all.
Изобщо не съм уморен.
I'm smarter than you.
По-умен съм от теб.
I'm walking with her.
Аз вървя с нея.
I have got to warn Tom.
Трябва да предупредя Том
I have hit the jackpot
Ударих джакпота.
I have only just begun
Аз едва съм започнал.
I have prepared a list.
Приготвих списък.
I have read the report.
Прочетох доклада.
I have run out of milk.
Свърши ми млякото.
I have seen Tom around.
Виждал съм Том тука наоколо.
I have seen you before.
Виждала съм те преди.
I have won first prize!
Спечелил съм първа награда!
I have won the lottery.
Спечелих от лотарията.
It all worked out OK.
Всичко стана добре.
It is in the kitchen.
В кухнята е.
It isn't Tom's fault.
Не е по вина на Том.
It isn't that simple.
Това не е толкова просто.
It meant a lot to me.
Това значеше много за мен.
It was just too easy.
Беше твърде лесно.
It wasn't Tom's idea.
Не беше идея на Том.
It wasn't on purpose.
Не беше нарочно.
a purpose
цел, предназначение,намерение, воля, успех
It wasn't that heavy.
Не беше толкова тежко.
It's a good question.
Добър въпрос е.
It's all Greek to me.
Това е на китайски за мене.
It's all over for us.
За нас всичко свърши
It's an easy victory.
Това е лесна победа.
It's funny, you know.
Смешно е, да ти кажа.
It's hard to explain.
Трудно е да се обясни.
It's in the basement.
В мазето е.
It's my CD, isn't it?
Това е моето CD, нали?
It's not always easy.
Невинаги е лесно.
It's nothing serious.
Не е нищо сериозно.
Just close your eyes.
Просто затвори очи.