Level 2 Level 4
Level 3

Ìre 2, Còmhradh 1


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
am-bliadhna
this year
latha
day
an-diugh
today
a-màireach
tomorrow
A bheil sibh a' dol dhan Mhòd am-bliadhna?
Are you going to the Mod this year? (polite)
Cuin a tha sibh a' dol ann?
When are you going there? (polite)
Dè an latha?
What day?
Tha mi a' fàgail Diciadain
I'm leaving on Wednesday
Tha mi a' dol ann air an trèana
I'm going there on the train
air a' bhàta
on the boat
Carson?
Why?
a' seinn
singing
a' gabhail
taking
fois
rest
daoine
people
a' coinneachadh ri daoine
meeting people
Tha mi a' dol a ghabhail fois
I'm going to have a rest
B' àill leibh?
Pardon? (polite)
Canaibh a-rithist e
Say it again (polite)
Chan eil mi gad thuigsinn
I don't understand you
mu dheireadh
last
An deach sibh dhan Mhòd mu dheireadh?
Did you go to the last Mod? (polite)
Chaidh
Yes (went)
Cha deach
No (didn't go)
air chuairt
on a trip
Bha sinn air chuairt
We were on a trip
cuideachd
also
a' bhean agam
my wife
Bha a' bhean agam ann
My wife was there
Math dha-rìribh!
Great!
còmhla
together
còmhla rium
with me
còmhla riut
with you (informal)
còmhla ribh
with you (polite)
mi fhìn
myself
thu fhèin
yourself (informal)
sibh fhèin
yourself (polite)
Dè an obair a th' aice?
What job does she have?
Dè an obair a th' aige?
What job does he have?
'S e seinneadair a th' innte
She's a singer
'S e saor a th' ann
He's a joiner
Gabhaibh mo leisgeul
Excuse me (polite)
ann an còisir
in a choir
leatha fhìn
by herself
leam fhìn
by myself
leis fhèin
by himself
leat fhèin
by yourself (informal)
leibh fhèin
by yourself (polite)