Level 5 Level 7
Level 6

Ìre 3, Còmhradh 1


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dè do chor?
What's your state? (How are you?) (informal)
Tha mi gu dòigheil
I'm grand, I'm all right
Cor math
Good state
Chan eil dona idir
Not bad at all
Faodaidh sinn
We may / We can
Tha mi a' smaoineachadh
I'm thinking / I think
Dè do bheachd?
What's your opinion? / What do you think? (informal)
Rinn mi
I did / I made
A bheil thu eòlach air Sìne?
Do you know Sìne? (informal)
Chan eil mi eòlach oirre
I don't know her
Cò ris a tha i coltach?
What's she like?
àrd
high / tall
bòidheach
handsom / pretty / beautiful
Tha i àrd agus bòidheach
She's tall and pretty
Tha falt donn oirre
She has brown hair
Tha sùilean gorma aice
She has blue eyes
gasta
excellent / fine
'S e boireannach gasta a th' innte
She's a fine woman
anns a' chòisir
in the choir
'S e boireannach bhòidheach a th' innte
She's a pretty woman
Rugadh i
She was born
ann an Uibhist a Deas
in South Uist
Càit' an do rugadh sibh?
Where were you born? (polite)
Thogadh mi
I was raised
Rugadh agus thogadh mi anns an Òban
I was born and raised in Oban
Cuin a dh'fhàg sibh Barraigh?
When did you leave Barra? (polite)
Dh'fhàg mi
I left
air ais
back / ago
deich bliadhna air ais
ten years ago
a-nis
now
An t-Sultain
September
anns an t-Sultain
in September
An Dàmhair
October
anns an Dàmhair
in October
An t-Samhain
November
anns an t-Samhain
in November
An Dùbhlachd
December
anns an Dùbhlachd
in December