Level 7
Level 8

Ìre 3, Còmhradh 3


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deiseil
ready
A bheil thu deiseil?
Are you ready? (informal)
Tha mi deiseil
I'm ready
Cuin a thòisich thu?
When did you start? (informal)
Thòisich mi
I started
o chionn dà bhliadhna
two years ago
aig clas-oidhche
at a night class
Cuin a bhios tu a' dol dhan chlas?
When do you (habitually) go to the class? (informal)
aig seachd uairean
at seven o'clock
oidhche Luain
Monday night
Am bi thu a' dràibheadh ann?
Do you (habitually) drive there? (informal)
a' faighinn
getting
Bidh mi a' faighinn lioft
I (habitually) get a lift
Dè bhios tu a' dèanamh oidhche Luain?
What do you (habitually) do on a Monday night? (informal)
Bidh mi aig an taigh
I'll be at the house
a' dol a-mach
going out
gu tric
often
a-staigh an seo
inside here
Am faod mi?
May I?
uinneag
window
Am faod mi uinneag fhosgladh?
May I open a window?
Faodaidh
Yes (may)
gu dearbh
indeed
uabhasach
awful
uabhasach blàth
awfully hot
Tha sin nas fheàrr
That's better
Fhuair mi
I got
Fhuair mi coimpiutair ùr
I got a new computer
A bheil sibh pòsta?
Are you married? (polite)
toilichte
happy
Cuin a phòs sibh?
When did you marry? (polite)
Phòs sinn
We married
o chionn fichead bliadhna
twenty years ago
nuair
when (not a question)
nuair a bha mi
when I was