Level 9 Level 11
Level 10

Unit 3 Pinyin Definition


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sir
shi1 fu5
stand owner
tan1 zhu3
grape
pu2 tao5
taste
wei4 dao4
cluster
chuan4
T-shirt
T- xu4 shan2
size
hao4
quality
zhi4 liang4
pattern
tu2 an4
the Great Wall
Chang2 cheng2
ice cream
bing1 ji1 ling2
loose
fei2
black
hei1
suitable
he2 shi4
shampoo
xi3 fa4 lu4
toilet paper
wei4 sheng1 zhi3
soap
xiang1 zao4
towel
mao2 jin1
necklace
xiang4 lian4
long sleeve
chang2 xiu4
short sleeve
duan3 xiu4
banana
xiang1 jiao1
pear
li2
peach
tao2
strawberry
cao3 mei2
pineapple
bo1 luo2
orange
cheng2 zi5
cantaloup
ha1 mi4 gua1
sausage
xiang1 chang2
salad dressing
sha1 la1 jiang4
fruit juice
guo3 zhi1
grape wine
pu2 tao2 jiu3
sweater
mao2 yi1
shop assistant
huo3 ji4