Level 13 Level 15
Level 14

Unit 4 Pinyin Definition


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
waiter
fu2 wu4 yuan2
menu
cai4 dan1
meat
rou4
spicy
la4
vegetables
shu1 cai4
photo
zhao4 pian4
staple food
zhu3 shi2
bowl
wan3
to put
fang4
salt
yan2
MSG
wei4 jing1
wait a minute
shāoděng
spoon
shao2 zi5
napkin
can1 jin1 zhi3
salty
xian2
to add
jia1
soup
tang1
recommend
tui1 jian4
snack
xiao3 chi1
to suggest
jian4 yi4
main
zhu3 yao4
sour
suan1
lamb kebab
yang2 rou4 gan1 er2
soybean
huang2 dou4
potato
tu3 dou4
drink
yin3 liao4
oil
you2
pepper
jiao1
pepper
la4 jiao1
caraway
xiang1 cai4
chopsticks
kuai1 zi5
oily
you2 ni4
savory
xiang1
Chinese cabbage
bai2 cai4
tofu
dou4 fu5
eggplant
qie2 zi5
tomato
xi1 hong2 shi4
celery
xi1 qin2
lamb
yang2 rou4
pork
zhu1 rou4
chicken
ji1 rou4
beef
niu2 rou4
bill, please
mai2 dan1
fish
yu2
western food
xi1 can1
steak
niu2 pai2
fork
cha1 zi5