Level 15 Level 17
Level 16

! Cac Cau Hoi Thong Dung


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reiten
phi ngựa
messen
đo lường
schaffen
sáng tạo
Wo
ở đâu
Wo wohnen Sie?
Ngài sống ở đâu?
Wo kann ich es finden?
Tôi có thể tìm nó ở đâu?
Wo gibt es...?
Ở đâu có ...?
Woher?
Ở đâu đến?
Woher kommen Sie?
Ngài từ đâu đến?
Woher kommst du?
Bạn từ đâu đến?
Wohin?
Đi đâu?
Wohin gehen Sie?
Ngài đi đâu?
Wohin führt diese Strasse?
Con đường này dẫn đến đâu?
Wozu?
Để làm gì?
Was kostet das?
Cái đó giá bao nhiêu?
Was ist geschehen?
Caí gì đã xảy ra?
Was wünschen Sie?
Ngài muốn gì?
Welcher, Welches, Welche?
Cái nào?
Welcher Bus fährt nach ...?
Bus nào chạy đến...?
Wann öffnet (schliesst) es?
Khi nào nó mở cửa ( đóng cửa )?
Wie viel?
Bao nhiêu (danh từ không đếm được)
Wie viele?
Bao nhiêu (danh từ đếm được)?
Wie funktioniert das?
Cái đó hoạt động ra sao?
Wie weit?
Bao xa?
Wie lange dauert es?
Chuyện đấy kéo dài bao lâu?
Wem gehört das?
Cái này của ai?
Mit wem?
Với ai?