Level 2 Level 4
Level 3

Technology


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to access
truy cập
to back up files
tạo file dự phòng
to boot up
khởi động máy
to bookmark a webpage
đánh dấu một trang web
to browse websites
lướt web
a computer buff
chuyên gia máy tính
to crash
bị hỏng
to cut and paste
cắt và dán
a desktop PC
máy tính bàn
digital editing
biên tập điện tử
download
tải xuống
to enter a web address
nhập địa chỉ trang web
a gadget
công cụ
to go online
vào mạng internet
high-spec
máy tính mạnh
Internet security
an ninh mạng
intranet
mạng nội bộ
to navigate a website
để điều hướng trang web
operating system
hệ điều hành
send an attachment
gửi tệp đính kèm
social media
mạng xã hội
to surf the web
lướt web
a techie
người đam mê công nghệ
to upgrade
nâng cấp
video conferencing
cuộc họp qua video
wireless hotspot
trạm phát wifi
wireless network
mạng không dây
word processing
xử lý văn bản