Level 3 Level 5
Level 4

60-80


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
infazın ertelenmesi
belirli mahkumiyetlerin infazının, geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileriye tehiri
iptal
hukuki işlemin geçersizliğinin tespiti
isticvap
bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir (veya birkaç) vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesi
istinabe
mahkeme mahallinde bulunmayan ve mahkemece dinlenmesi gereken kişinin, yargılayan mahkemenin talebi ile oturduğu yer mahkemesince dinlenmesi
iştirak
bir fiile birden çok kişinin katılımı
itiraz
yapılan bir hukuki işleme veyahut verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi
izalei şüyu [ortaklığın giderilmesi]
iştirak halindeki mülkiyetin paylaştırılması işlemi
kalem
mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarının yazı işlerini yürüten birimi
kambiyo senedi
yasaca ayrıcalıklı korunan senet türü
kamu düzeni
yasaların öngördüğü ve toplumun genelini ilgilendiren uyum hali
kamu yararı
toplumun geneline ve düzene yansıyan yarar
kanun yararına temyiz [yazılı emir]
hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başvurulan bir kanun yoludur, amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir
karar düzeltme
Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin istemin kabulü
kararın tavzihi [kararın açıklanması]
verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması
katılan [müdahil]
davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi
kayıt tashihi [kayıt düzeltmesi]
herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi
kesinleşme [kesinleştirme]
hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh
kısa karar
duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar
kolluk
güvenlik birimleri
komisyon [Adli yargı adalet komisyonu]
ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)nca atanan, bir üyesi Başsavcı, diğer üyesi ise yine HSYK’ca belirlenen, personel işlerini yürüten kurul