Level 4 Level 6
Level 5

80-100


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konkordato
dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması
kovuşturma
ceza davasının mahkeme evresi; yargılama safhası
layiha
herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı
maddi hata
esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata
mahcuz [hacizli]
üzerinde satılamaz şerhi bulunan menkul / gayrımenkul her türlü eşya veya değer
mahkum [hukümlü]
mahkumiyet kararı kesinleşen sanık
mahsup
daha önce tutuklu kalıp beraat eden kişinin bir sonraki eylemi sonucu aldığı mahkumiyetten önceki tutukluluk süresinin düşülmesi; hesap etmek, hesaba geçirmek
malen sorumlu [malen sorumluluk]
cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk)
men'i müdahale
bir gayrımenkulun haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar
mevcutlu
kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte getirilmesi
müdafi [savunman]
vekalet ilişkisi olmaksızın yasa gereği şüpheli ve sanığı savunan avukata verilen yasal isim
müddeabih
hukuk davasının konusu, talep edilen şey
müddetname
hükümlünün cezasını formüle eden Cezaevine girilmesi ve çıkılması gereken zamanla beraber, yasal ceza indirimlerini de konu eden savcılık kâğıdı
müsadere
kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı
müşterek
pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali
mütalaa
görüş
mütemmim cüz
bütünün vazgeçilmez parçası
müteselsil
birbirini inceleyen, zincirleme
müvekkil
vekalet veren, avukattın vekilliğini yaptığı kişi
müzakere
karşılıklı konuşma, tartışma