Level 2
Level 1

Page 1


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I want to buy a lemon, please.
Tôi muốn mua một quả chanh.
Milk costs 30p a litre.
Sữa giá 30 pen-ni một lít.
The driver abandoned his car in the snow.
Người lái xe bỏ lại cái ô tô của anh ta trong tuyết.
When the rain started, we abandoned our game.
Khi trời bắt đầu mưa, chúng tôi bỏ cuộc chơi.
Abbey is building where men or women live to serve the Christian God.
Tu viện là tòa nhà nơi có nam giới hoặc nữ giới ở để thờ phụng chúa Giê-su.
The word 'verb' is abbreviated to 'v.' in this dictionary.
Trong từ điển này, từ 'verb' được viết tắt thành 'v.'.
'Jan' is the abbreviation of 'January'.
'Jan' là chữ tắt của 'January'.
Bruce has the ability to score a goal, but will he do it?
Bruce có đủ khả năng để ghi được một bàn thắng, nhưng liệu anh ta có làm không?
He is a man of many abilities.
Anh ta là một người có nhiều khả năng.
Bring some water - the curtains are ablaze!
Đem nước lại đây, tấm rèm đang cháy!
Paul isn't able to come to the party because he's ill.
Paul không đến dự buổi liên hoan được vì anh ta ốm.
The passengers are all aboard the ship.
Hành khách đều đã ở trên tầu thủy.