Level 9 Level 11
Level 10

Page 10


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tim is very young, but his reading is very advanced.
Tim còn rất trẻ nhưng nó đã đọc được rất nhiều hơn người khác.
Quick thinking is an advantage for a London taxi-driver.
Suy nghĩ nhanh là một thuận lợi đối với người lái xe tắc xi ở Luân Đôn.
Peter took advantage of his visit to Paris to improve his French.
Peter tranh thủ chuyến đi thăm Paris để nâng cao trình độ tiếng Pháp.
He takes advantage of her kindness and borrows her bike too much.
Nó lợi dụng lòng tốt của cô ta để mượn cô ta cái xe đạp quá nhiều.
Sherlock Holmes had many adventures.
Sherlock Holmes có nhiều việc làm táo bạo.
The words 'quickly', 'tomorrow', and 'here' are adverbs.
Các từ 'quickly', 'tomorrow', và 'here' là các trạng từ.
When Mr. Hilton wanted to sell his house he advertised it in the newspaper.
Khi ông Hilton muốn bán nhà, ông ta đăng quảng cáo trên báo.