Level 10 Level 12
Level 11

Page 11


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I took my father's advice and went to the station early.
Tôi nghe theo lời khuyên của cha tôi và ra ga sớm.
The doctor advised him to stop smoking.
Bác sĩ khuyên anh ta nên bỏ thuốc lá.
Ruth's birthday party was a happy affair.
Buổi liên hoan sinh nhật của Ruth là một việc vui mừng.
Go away, this is my affair.
Đi đi, đây là việc của tôi.
The noise from the street affected our work.
Tiếng ồn ngoài phố ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.
I can't afford a holiday this year.
Tôi không thể có được một ngày nghỉ trong năm nay.
The boat was on the sand but when the tide came in, it was afloat.
Con thuyền ở trên cát, nhưng khi nước triều lên thì thuyền nổi.
Are you afraid of snakes?
Anh có sợ rắn không?
I'm afraid that I have broken your window.
Tôi lấy làm ái náy là tôi đã đánh vỡ cái cửa sổ nhà anh.
You go first and I'll come after.
Anh đi trước đi rồi tôi sẽ đến sau.