Level 11 Level 13
Level 12

Page 12


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sandra arrived after the film had started.
Sandra đến sau khi bộ phim đã bắt đầu.
I'll meet you after dinner.
Tôi sẽ gặp anh sau bữa ăn tối.
Ten comes after nine.
Số mười đi sau số chín.
The cat ran after the mouse.
Con mèo đuổi theo con chuột.
He was worried about the exam, but he passed it after all.
Nó lo lắng về kỳ thi, nhưng rút cục rồi nó cũng đỗ.
What will you do after that?
Sau đó, anh sẽ làm gì?
That child is after a sweet!
Đứa trẻ đó thèm một cái kẹo!
I did not remember the correct answer until afterwards.
Mãi về sau tôi mới nhớ ra câu trả lời chính xác.
If you fail the first time, try again!
Nếu bạn thất bại lần đầu, hãy thử lại một lần nữa!
Never do that again!
Đừng bao giờ làm như thế nữa!
You'll soon be well again.
Anh sẽ lại chóng lành thôi.
I am against your plan.
Tôi phản đối kế hoạch của anh.
We played against a cricket team from the next village.
Chúng tôi đấu với một đội cricket ở làng bên.
He banged his head against the wall.
Nó đập đầu vào tường.