Level 12 Level 14
Level 13

Page 13


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What age is your son?
Con trai anh bao nhiêu tuổi?
His back was bent with age.
Lưng ông ta còng vì tuổi tác.
We've been waiting for ages!
Chúng tôi đã chờ đợi biết bao lâu!
I met her son aged 10.
Tôi gặp con trai bà ta, nó lên 10.
A travel agency plans holidays for people.
Hãng du lịch đặt kế hoạch các ngày đi nghỉ cho mọi người.
The travel agent will get me a ticket for my flight to New York.
Người đại lý du lịch sẽ kiếm cho tôi một cái vé để bay đi New York.
I learned to swim five years ago.
Tôi đã học bơi từ năm năm nay.
I was in agony with toothache.
Tôi đau răng muốn chết.
Tom agreed to lend me the money that I wanted.
Tom đồng ý cho tôi vay số tiền mà tôi cần.
They all agreed on the plan.
Tất cả họ đều nhất trí với nhau về kế hoạch đó.
It's hot.
Nóng nhỉ.
I agree!
Đúng thế!
We're all in agreement.
Tất cả chúng tôi đều thống nhất ý kiến.