Level 13 Level 15
Level 14

Page 14


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The ship is aground on the rocks near Plymouth.
Con tàu mắc cạn đá ngầm gần Plymouth.
Frank ran faster than the others and was soon ahead.
Frank chạy nhanh hơn những người khác và chẳng mấy chốc đã lên đầu.
Peter's work is ahead of Jack's.
Công việc của Peter vượt hơn công việc của Jack.
If you really need help then go ahead and ask.
Nếu anh thật sự cần giúp đỡ thì cứ việc hỏi.
The old woman walks with the aid of a stick.
Bà cụ già đi bộ nhờ chống một cái gậy.
I am collecting money in aid of deaf people.
Tôi đang quyên tiền để giúp người điếc.
Pete aimed the gun at the bird, but did not fire.
Pete chĩa súng vào con chim, nhưng không bắn.
He aimed the ball into the net; but missed.
Nó ném quả bóng vào lưới; nhưng trượt.
He aims to go to university next year.
Nó định vào trường đại học sang năm.
Pete took aim and fired.
Pete nhắm đích và bắn.
Catherine's aim is to be a doctor.
Cái đích của Catherine là trở thành bác sĩ.
I travelled to Holland by air.
Tôi đi Hà Lan bằng máy bay.