Level 14 Level 16
Level 15

Page 15


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The news will be on the air at 6 p.m.
Tin tức sẽ được truyền trên sóng vào lúc 6 giờ chiều.
His uniform gives him an air of importance.
Bộ đồng phục làm anh ta có vẻ quan trọng.
Let's open the window and air this smoky room.
Hãy mở cửa sổ ra cho phòng đầy khói này được thoáng khí.
Lufthansa is a German airline.
Lufthansa là một hãng hàng không Đức.
I sent the letter by airmail.
Tôi gửi thư máy bay.
The bride walked up the aisle.
Cô dâu đi giữa hàng ghế.
The door was ajar and I could hear the people talking in the room.
Cánh cửa hơi hé và tôi nghe được người ta nói chuyện trong phòng.