Level 15 Level 17
Level 16

Page 16


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The fire alarm rang and everyone ran out of the building.
Tiếng chuông báo động hỏa hoạn vang lên và mọi người chạy ra khỏi tòa nhà.
She cried with alarm when the thunder started.
Khi bắt đầu có tiếng sét, cô ta hốt hoảng kêu lên.
The noise alarmed the bird and it flew away.
Tiếng động làm con chim thấy nguy và nó bay đi.
Alas! The window is broken!
Ôi thôi, cánh cửa sổ vỡ mất rồi!
Have you heard the singer's latest album?
Anh đã nghe bộ an bom đĩa hát mới nhất của ca sĩ ấy chưa?
Fireman stay on the alert for fires all day and night.
Lính cứu hỏa trực cứu hỏa suốt ngày đêm.
He was at a party with friends when the robbery happened so he has an alibi.
Khi vụ cướp xảy ra thì anh ta đang dự liên hoan với bạn bè, nên anh ta được coi là ngoại phạm.