Level 16 Level 18
Level 17

Page 17


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A fire started in the roof and soon all the house was alight.
Một ngọn lửa bắt đầu từ mái nhà và chẳng mấy chốc cả ngôi nhà đều cháy.
Don't alight before the bus stops.
Khi xe buýt chưa đỗ hẳn, đừng xuống.
The bird alighted on the fence.
Con chim đậu xuống hàng rào.
The twin sisters are very alike.
Hai chị em sinh đôi rất giống nhau.
Andrew and his father walk alike.
Andrew và cha nó đi giống nhau.
Only ten people were found alive after the crash.
Sau vụ rơi máy bay, chỉ có mười người còn sống.
All my friends like his latest record.
Tất cả các bạn tôi đều thích cái đĩa hát gần đây nhất của anh ấy.
He spent all his life in India.
Anh ta đã sống toàn bộ cuộc đời ở Ấn Độ.
They were dressed all in white.
Tất cả bọn họ đều mặc đồ trắng.
They said he was dead but I knew all along he would come back.
Họ nói là anh ta đã chết nhưng ngay từ đầu tôi đã biết là rồi anh ta sẽ về.
Nick went all out to win the race.
Nick gắng hết sức để thắng trong cuộc đua.
The party was all over by 10 p.m.
Bữa tiệc kết thúc khoảng 10 giờ đêm.
I lost my essay, so I had to write it all over again.
Tôi đánh mất bài tiểu luận của tôi, nên tôi phải viết lại từ đầu.
I asked twenty people to my party but not all of them came.
Tôi mời hai muơi người đến dự liên hoan, nhưng không phải tất cả họ đều đến.