Level 17 Level 19
Level 18

Page 18


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Carol likes fruit and, above all, oranges.
Carol thích hoa quả, nhất là cam.
Can you swim at all?
Anh có biết bơi chút nào không?
He's not at all clever.
Nó không hề không ngoan tí nào.
Thanks for helping me, Jill. Not at all, Jack.
Cám ơn anh đã giúp tôi, anh Jill ạ. Không dám, có gì đâu, Jack.
The two countries were allied in the war.
Hai nước đồng minh với nhau trong cuộc chiến tranh.
Do they allow smoking in the cinema?
Người ta có cho phép hút thuốc lá trong rạp chiếu bóng không?
Is she all right after the accident?
Bà ta có được mạnh khỏe sau vụ tai nạn không?
All right. I'll help you.
Được, tôi sẽ giúp anh.
Don't go away because dinner is almost ready.
Đừng đi đâu vì bữa cơm tối đã hầu như dọn xong rồi.
When his wife died, he lived alone.
Khi vợ anh ta chết, anh ta sống một mình.
You alone can help me.
Chỉ mỗi anh là có thể giúp tôi thôi.
Move along the bus, please!
Xích lên phía trước xe buýt đi nào!
Bring your friend along, too.
Đưa cả bạn anh theo nữa nhé.