Level 18 Level 20
Level 19

Page 19


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We walked along the road.
Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường lộ.
There are trees along the river bank.
Có cây cối dọc theo bờ sông.
He parked his car alongside a bus.
Anh ta đậu xe cạnh một chiếc xe buýt.
Please read the story aloud.
Đề nghị đọc truyện ấy to lên.
He shouted aloud for help.
Nó kêu to lên để cầu cứu.
The teacher calls out the children's names alphabetically: Angela is first and Zoe is last.
Thầy giáo gọi tên bọn trẻ theo vần chữ cái: Angela trước tiên và Zoe cuối cùng.
We ran to the station but the train had already left.
Chúng tôi tới nhà ga nhưng xe lửa đã chạy rồi.
I've been there already so I don't want to go again.
Tôi đã từng ở đấy cho nên tôi không muốn đi lần nữa.
Emma speaks English and also French.
Emma nói tiếng Anh và cũng nói cả tiếng Pháp nữa.
The priest kneels in front of the altar.
Linh mục quỳ trước bàn thờ.
These trousers are too big so I'll alter them.
Cái quần này to quá cho nên tôi sẽ chữa lại.
We have sport and music on alternate days - sport on Monday, music on Tuesday.
Chúng tôi có môn thể thao và âm nhạc vào những ngày xen kẽ nhau - thể thao vào thứ hai, âm nhạc vào thứ ba.