Level 1 Level 3
Level 2

Page 2


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The captain went aboard.
Thuyền trưởng đã lên tầu.
The Americans abolished slavery in 1863.
Người Mỹ đã bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1863.
We waited for about twenty minutes.
Chúng tôi chờ khoảng hai mươi phút.
Peter is about as tall as John.
Peter cao xấp xỉ bằng John.
The children were running about in the rain.
Bọn trẻ chạy chỗ này chỗ kia dưới trời mưa.
Is Judy about?
Judy có ở gần đây không?
We walked about the town.
Chúng tôi đi bộ loanh quanh trong thị trấn.
Jean's clothes were lying about the room.
Quần áo của Jean rải rác trong phòng.
Their house is about here on the map.
Nhà họ ở khoảng chỗ này trên bản đồ.
This is a book about American history.
Đây là một cuốn sách về lịch sử nước Mỹ.
Come about 6 p.m.
Hãy đến vào khoảng 6 giờ chiều.
It started to rain as I was about to leave the house.
Tôi đang sắp rời nhà ra đi thì trời bắt đầu mưa.
I live in the flat above.
Tôi ở căn hộ phía trên.
The aeroplane flew above the clouds.
Máy bay bay trên mây.
I hope the price of the dress will not be above 20£.
Tôi hy vọng rằng giá cái áo dài sẽ không quá 20 pao.
A clock must above all be exact.
Một cái đồng hồ trước hết cần phải đúng.
Guy came back to Scotland after studying abroad.
Sau khi học tập ở nước ngoài, Guy trở về Scotland.