Level 20 Level 22
Level 21

Page 21


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
When Bob broke his leg, an ambulance took him to hospital.
Khi Bob bị gãy chân, một chiếc xe cứu thương đưa anh ta đến bệnh viện.
The robbers ambushed the travellers.
Bọn cướp phục kích tấn công khách đi đường.
The house stands among trees.
Ngôi nhà nằm giữa cây cối.
The Amazon is among the most famous rivers in the world.
Amazon là một trong những con sông nổi tiếng nhất trên thế giới.
He divided the sweets among the children.
Ông ta chia kẹo cho lũ trẻ.
He owed me £50, but could only pay half that amount.
Nó nợ tôi 50 pao, nhưng chỉ trả được nửa số đó.
There is ample room for five people in this car.
Có thừa đủ chỗ cho năm người trong xe này.
Richard's jokes amused.
Chuyện vui của Richard làm họ buồn cười.
We amused ourselves with the cat while we waited.
Trong khi chờ đợi, chúng tôi đùa với con mèo để giải trí.
There are many amusements in Liverpool, such as discos and football matches.
Có nhiều trò giải trí ở Liverpool, như sàn nhảy và các trận đấu bóng đá.