Level 22 Level 24
Level 23

Page 23


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
'Stop walking over my corn!' shouted the farmer angrily.
Người nông dân giận dữ quát lên: 'Không được đi lên ruộng của tôi!'.
Men, dogs, birds and insects are all animals.
Người, chó, chim và côn trùng đều là động vật.
We have been married for one year, so today is our first wedding anniversary.
Chúng tôi đã cưới nhau được một năm, cho nên hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới năm đầu của chúng tôi.
Jonathan announced that he had found a new job.
Jonathan báo tin là anh ta đã kiếm được một công việc làm mới.
The children were excited by the announcement that they could have an extra holiday.
Bọn trẻ rất phấn khởi khi được thông báo là chúng được thêm một ngày nghỉ nữa.
Loud music annoys Howard when he is studying.
Tiếng nhạc ồn làm Howard khó chịu khi anh ta đang ngồi học.
This rain is annoying.
Cơn mưa này thật là khó chịu.
To my annoyance the telephone rang when I was in bed.
Khi tôi đang nằm trên giường, chuông điện thoại réo làm tôi bực mình.
Easter is an annual event.
Lễ Phục sinh là một sự kiện hàng năm.