Level 23 Level 25
Level 24

Page 24


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
May I have another potato?
Tôi có thể ăn một củ khoai tây nữa không?
The shop is closed today so we'll come another day.
Hôm nay cửa hàng đóng cửa, cho nên hôm khác chúng ta sẽ đến.
If you finish the book I can give you another.
Nếu anh đọc xong quyển sách, tôi có thể đưa anh quyển khác.
The three children enjoy playing with one another.
Ba đứa trẻ này thích chơi với nhau.
What a difficult question - I can't answer it.
Câu hỏi sao mà khó thế - tôi không trả lời được.
Mr. Carter answered Mr. Brown's letter.
Ông Carter đã trả lời thư của ông Brown.
Have you had an answer to your letter?
Bạn đã nhận được trả lời cho bức thư của bạn chưa?
When the Queen arrived, the band played the National Anthem.
Khi Nữ hoàng đến, dàn nhạc cử Quốc ca.
He is very anti-British.
Nó rất bài Anh.
I took my umbrella to work because I anticipated rain.
Tôi mang ô đi làm vì tôi liệu trước là trời sẽ mưa.
We waited with anxiety for our examination results.
Chúng tôi lo lắng chờ đợi kết quả kỳ thi.