Level 24
Level 25

Page 25


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I am anxious about the parcel because it hasn't arrived.
Tôi lo lắng về kiện hàng vì nó vẫn chưa về.
I'm anxious to see what the new neighbours are like.
Tôi khao khát muốn biết xem những người láng giềng mới như thế nào.
Have you any money? I don't have any money.
Anh có tiền không? Tôi không có tiền.
Come any day this week.
Hãy đến bất kỳ ngày nào trong tuần này.
Is your father any better?
Cha anh có khá hơn tí nào không?
If it's any good, I'll buy it.
Nếu cái đó tốt một chút tôi sẽ mua.
Anybody will tell you the way to the station.
Ai cũng sẽ chỉ được cho anh đường ra ga.
The chairs were left anyhow and the room looked untidy.
Các cái ghế để lung tung nên phòng trông bừa bộn.
Anyhow I'll see you tonight.
Dù sao thì tối nay tôi cũng sẽ gặp anh.
Did anyone see the accident?
Có ai trông thấy vụ tai nạn ấy?
Did anything come in the post today?
Có gì về đến nhà bưu điện hôm nay không?
I want some food - anything will do.
Tôi muốn có cái gì ăn - cái gì cũng được.
It will probably rain, but we'll go anyway.
Có lẽ trờ sẽ mưa nhưng dù thế nào chúng ta cũng đi.
Is there anywhere I can put my books?
Có chỗ nào cho tôi có thể để những quyển sách của tôi không?
The pages are stuck together and I can't pull them apart.
Các trang sách dính liền với nhau và tôi không thể kéo chúng tách khỏi nhau được.