Level 2 Level 4
Level 3

Page 3


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The train came to an abrupt when the driver put on the brake.
Xe lửa đột ngột dừng lại khi người lái tàu hãm phanh.
In the absence of their parents, the girls stayed with their aunt.
Khi cha mẹ vắng mặt, các bé gái ở nhà với cô.
Why is Diana absent from school today?
Tại sao hôm nay Diana vắng mặt ở trường.
I have absolute trust in my doctor.
Tôi có sự tin tưởng tuyệt đối ở bác sĩ của tôi.
He's absolute right.
Anh ấy hoàn toàn đúng.
The big man looked absurd on the little bicycle.
Cái người đàn ông to lớn kia ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ bé trông thật vô lý đến tức cười.
She abused the driver who splashed her with mud.
Bà ta chửi người lái xe đã làm bắn bùn vào bà ta.
A student does academic work.
Một người sinh viên làm công việc học tập ở trường.
I know he is not English because he speaks with a French accent.
Tôi biết anh ta không phải người là Anh, vì anh ta nói giọng Pháp.
I am pleased to accept your kind invitation.
Tôi vui lòng nhận lời mời tốt đẹp của anh.
Bad driving causes bad accidents.
Lái xe tồi gây ra những tai nạn tồi tệ.
I found the key by accident when I was cleaning the room.
Tôi ngẫu nhiên tìm thấy cái chìa khóa khi tôi đang quét dọn phòng.