Level 3 Level 5
Level 4

Page 4


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The hotel accommodates 100 guests.
Khách sạn chứa được 100 khách.
Stay with us until you find your own accommodation.
Hãy cứ ở lại đây với chúng tôi cho đến khi nào bạn tìm được chỗ ở.
I accompanied my aunt to church.
Tôi đi cùng với cô tôi đến nhà thờ.
Strong winds accompanied the rain.
Gió mạnh kèm theo mưa.
Derek accompanies Ann on the guitar.
Derek đệm ghi ta cho Ann.
He is so lazy that he will never accomplish anything.
Nó lười đến nỗi sẽ không bao giờ làm xong việc gì.
Alice helps her mother of her own accord.
Alice tự động giúp đỡ mẹ.
According to the radio, it will rain tomorrow.
Theo đài nói thì ngày mai trời sẽ mưa.
A shopkeeper must keep accounts.
Một người chủ quán phải có sổ sách kế toán.
He has an account with the bank in the High Street.
Nó có một tài khoản ở ngân hàng tại đường High Street.