Level 4 Level 6
Level 5

Page 5


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He gave us a long account of Scott's travels.
Anh ta đưa cho chúng tôi một bản báo cáo dài về những chuyến đi của Scott.
We're late on account of the bad traffic.
Chúng tôi đến muộn vì đường kẹt xe.
On no account must you put your hand in the tiger's cage.
Anh không bao giờ được thò tay vào trong chuồng cọp.
I am sorry Eric was rude, but you must take his headache into account.
Tôi lấy làm tiếc rằng Eric có tính thô lỗ, song anh vẫn phải lưu tâm đến chứng nhức đầu của nó.
Accountant is someone whose job is to keep the money records of a business.
Người kế toán là người có công việc là giữ những ghi chép về tiền nong của một doanh nghiệp.
If your watch is accurate, you know the exact time.
Nếu đồng hồ anh đúng, thì anh biết giờ chính xác.
The policeman accused the boy of stealing the bicycle.
Người cảnh sát buộc tội thằng bé là đã ăn cắp chiếc xe đạp.
English people are accustomed to driving on the left.
Người Anh quen lái xe đi bên trái đường.
My legs ached after the long walk.
Sau khi đi bộ nhiều, đôi chân tôi đau.
Maurice has achieved his hope of becoming a doctor.
Maurice đã đạt được ước mơ trở thành bác sĩ.
Climbing Mount Everest is a great achievement.
Việc leo lên núi Everest là một thành tích lớn.
Lemons are acid fruit.
Chanh là thứ quả chua.