Level 5 Level 7
Level 6

Page 6


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Harry acknowledged my letter.
Harry báo là đã nhận được thư của tôi.
Are you acquainted with the rules of chess?
Bạn đã quen với luật chơi cờ vua chưa?
I am pleased to make your acquaintance.
Tôi lấy làm vui được làm quen với anh.
Walter has just acquired a car.
Walter vừa có được một chiếc ô tô.
If the road is busy, don't walk across.
Nếu đường đang đông xe, đừng băng qua.
Our house is across the river.
Nhà chúng tôi ở phía bên kia sông.
He was caught in the act of stealing the sweets.
Nó bị bắt quả tang đang ăn cắp kẹo.
'Macbeth' has five acts.
Vở kịch 'Macbeth' có năm hồi.
We've talked enough; it's time to act!
Chúng ta đã nói nhiều rồi, bây giờ đến lúc phải hành động.