Level 6 Level 8
Level 7

Page 7


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Helen sometimes acts as her father's secretary.
Đôi khi Helen làm nhiệm vụ thư ký cho cha cô.
A man of action gets things done more quickly than a man who only talks.
Một con người hành động làm mọi việc nhanh chóng hơn một người chỉ nói.
We watched the machine in action.
Chúng tôi theo dõi cái máy đang chạy.
I can't go because my car is out of action.
Tôi không đi được vì xe ô tô của tôi hỏng.
The old man is not active as he was.
Ông già này không còn linh lợi được như xưa nữa.
In 'A dog bit Chris' the verb is active, but in 'Chris was bitten by a dog' the verb is passive.
Trong câu 'A dog bit Chris' thì động từ ở dạng chủ động, còn trong 'Chris was bitten by a dog' thì động từ là bị động.
On the day of the festival there was much activity in the streets.
Ngày hội có nhiều hoạt động ở ngoài phố.
His main activity after work is playing the drums in a band.
Hoạt động chính ngoài giờ làm việc của anh ta là chơi trống cho một băng nhạc.
He said he was going to work but actually he went to the cinema.
Nó nói là nó đi làm nhưng thật ra là nó đi xem phim.