Level 8 Level 10
Level 9

Page 9


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The tourists admired the view from the tower.
Khách du lịch đứng trên tháp ngắm nhìn phong cảnh.
I admire you for helping your sister so much.
Tôi phục anh vì anh đã giúp đỡ chị anh nhiều đến thế.
When Charles won the prize, his friends were filled with admiration.
Khi Charles giành được giải, bạn bè anh đầy cảm phục.
Admission to the cinema was for adults only.
Chỉ người lớn mới được vào rạp chiếu bóng.
Admission to the zoo is 50p.
Tiền vào cửa vườn bách thú là 50 pen-ni.
I admit that I was rude and I am sorry.
Tôi thừa nhận là tôi đã vô lễ và tôi lấy làm tiếc về việc đó.
We do not admit children to this film.
Chúng tôi không cho trẻ em vào xem phim này.
Mr. and Mrs. Williams adopted a child whose parents were dead.
Ông bà Williams nhận một đứa trẻ có cha mẹ đã chết về làm con nuôi.
I adore you!
Anh say mê em!
The soldiers advanced towards the enemy.
Các binh sĩ tiến về phía kẻ địch.
Neil went in advance to say that we were coming.
Neil đi trước để bảo rằng chúng tôi đang đi tới.