Level 1 Level 3
Level 2

B109 t/m B123 Bevolking


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Demografie
wetenschap die de bevolkingsaantallen bestudeert
Bevolkingsdichtheid
aantal inwoners per vierkante kilometer
Geboorteoverschot
Er worden meer mensen geboren dan er sterven
Sterfteoverschot
Er sterven meer mensen dan er geboren worden
Natuurlijke bevolkingsgroei
Het verschil tussen geboorten en sterfte
Migratie
Verhuizen naar een ander gebied
Vestigingsoverschot
Er vestigen zich meer mensen in een gebied dan er vertrekken
Vertrekoverschot
Er vertrekken meer mensen uit een gebied dan er zich vestigen
Absolute getallen
Aantallen/ hoeveelheden
Relatieve getallen
Percentages of promillages
Geboortecijfer
Het aantal geboorten per jaar per 1000 inwoners
Sterftecijfer
Sterftecijfer Het aantal sterfgevallen per jaar per 1000 inwoners
Demografisch transitiemodel
Veranderingen in bevolkingsgroei door geboorte en sterfte over een langere tijd
Bevolkingsexplosie
Een heel snelle bevolkingsgroei door snel dalende sterftecijfers en hoog blijvende geboortecijfers
Bevolkingsdiagram
Staafdiagram met de leeftijdsopbouw van een bevolking in een gebied in een jaar: Piramide, Granaat/ klok, Ui/ urn
Vergrijzing
Het toenemen van het aantal 65+ in een bevolking
Ontgroening
De afname van het aantal jongeren onder de 20 jaar
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal productieven (20 – 65 jaar) en het aantal niet – productieven in een bevolking
Groene druk
De druk van de groep 0 – 19 jarigen op het aantal 20 tot 65 jarigen
Grijze druk
De druk van het aantal 65+ op het aantal 20 tot 65 jarigen
Levensverwachting
Het gemiddeld aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte
Buitenlandse migratie/ landverhuizing
Je verhuist naar een ander land
Emigratie
Je vertrekt uit een land
Immigratie
Je komt een land binnen om daar te wonen
Pushfactoren/ afstotingsfactoren
Redenen om te vertrekken
Pullfactoren/ aantrekkingsfactoren
Redenen om je ergens te vestigen
Economische redenen
Hebben met geld/ inkomen te maken
Economische migranten/ arbeidsmigranten
Mensen die hun eigen woongebied verlaten om dat er geen werk of geld in dat gebied is
Politieke redenen
Je bent je leven niet zeker: je wordt vervolgd om je geloof, mening, nationaliteit, seksuele geaardheid
Vluchteling
Mensen die om politieke redenen moeten vluchten
Ontheemde
Iemand die op de vlucht is in zijn eigen land
Asielzoeker
Mensen die in een ander land een verzoek indienen om erkend te worden als vluchteling
Fysische factoren
Hebben met natuur, landschap en milieuverschijnselen te maken
Gezinsvorming
Een migrant haalt zijn toekomstige partner uit het land van herkomst
Gezinshereniging
Een migrant laat zijn gezin uit het land van herkomst overkomen naar het nieuwe land
Kettingmigratie
De ene migratie leidt tot de andere migratie
Remigratie
Een migrant keert terug naar de plek waar hij vandaan komt
Allochtoon
Iemand die in een ander land geboren is
Autochtoon
Iemand die net als zijn ouders in een bepaald land geboren is
Eerste generatie allochtoon
Iemand die in een ander land geboren is
Tweede generatie allochtoon
Iemand die in een ander land geboren is dan zijn ouders
Natuurlijke grens
Grens die door een natuurlijk element gevormd wordt (rivier, berg, zee)
Kunstmatige grens
Grens die niet duidelijk zichtbaar is in het landschap en die is aangegeven met borden en grenspalen
Volk/ etnische groep
Een groep mensen die al eeuwenlang samenwoont en dezelfde cultuur heeft
Cultuur
Aangeleerd gedrag
Staat
Een gebied dat duidelijk begrensd is en een soeverein bestuur heeft (eigen baas)