Level 2
Level 1

hoofdstuk 1: de functie van onderzoek


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domein
het gehele gebied waarop je onderzoek betrekking heeft
eenheden
alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet
fundamenteel onderzoek
onderzoek dat kennisvragen beantwoord
praktijkgericht onderzoek
onderzoek dat praktijkvragen beantwoord
kwantitatief
onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens
kwalitatief
onderzoek met behulp van niet-cijfermatige gegevens
holisme
in onderzoek worden onderzoekseenheden in hun omgeving als geheel onderzocht
inductief
theorie ontwikkelen
deductief
theorie toetsen
iteratief
herhaald dataverzamelen en analyseren tot de probleemstelling kan worden beantwoord
triangulatie
het belichten van de probleemstelling vanuit meerdere invalshoeken
paradigma
onderzoeksrichring waarbij bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden worden gehanteerd
empirisch-analytische stroming
maakt gedrag objectief meetbaar, waarbij niets aan toeval wordt overgelaten en processen verstandelijk worden beredeneerd
interpretatieve stroming
verklaart gedrag door achterliggende ervaringen te analyseren en het perspetief van de onderzochte centraal te stellen
kritisch-emancipatorische stroming
kijkt kritisch naar de samenleving en naar eigen onderzoeksresultaten; wil bijdragen aan (veranderings)processen
onafhankelijke houding
afstand houden van houdingen en meningen van betrokkenen bij onderzoek;objectief blijven
intersubjectiviteit
onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van onderzoek
Toetsbaarheid
uitspraken kunnen worden getoetst op hun houdbaarheid
informativiteit
uitspraken kunnen heel goed (specifiek) worden weergegeven
generaliseerbaarheid
onderzoekers willen met hun resultaten uitspraken doen over een zo groot mogelijke groep personen of situaties. zij analyseren een specifiek deel van de 'werkelijkheid' en doen daarover uitspraken.
PTO-schema
Probleem, Theorie, Oplossing; schema gericht op beslissingen
empirische cyclus
cyclus die alle fasen van empirisch onderzoek weergeeft
regulatieve cyclus
cyclus voor praktijkonderzoek, gericht op beslissingen
werkcyclus
cyclus die alle fasen van praktijkgericht onderzoek weergeeft
betrouwbaarheid
de mate waarin onderzoek vrij is van toevallige fouten