Level 4 Level 6
Level 5

hoofdstuk 5: kwalitatieve methoden van dataverzame


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
holistisch onderzoek
onderzoekseenheden worden in hun omgeving als geheel onderzocht
observatieonderzoek
onderzoek waarbij gegevens worden verzameld door middel van een observatie van (groepen) personen
participerende observatie
de onderzoeer neemt deel aan het dagelijks leen van (groepen) personen en verzamelt tegelijkertijd gegevens
intersubjectiviteit
er bestaat overeenstemming tussen de onderzoekers over de resultaten van het onderzoek
time sampling
gedurende korte periode wordt bij elk signaal het gedrag van dat moment genoteeerd
event sampling
gedurende korte periode wordt getelt hoe vaan een bepaald gedrag voorkomt
ongestructueerd interview
tijens een gesprek (diepte interview) worden gegevens verzameld aan de hand van een beperkt aantal globale vragen
open interview
tijdens een gesprek worden gegevens verzameld aan de hand van een onderwerpslijst
half-gestuctueerd interview
tijdens een gesprek worden gegevens verzameld aan de hand van een aantal onderwerpen en een vragenlijst
gestructueerd interview
mondeling afgenomen vragenlijst met gestructueerde vragen en antwoorden
focusgroepinterview
het interviewen van een groep personen
primaire literatuur
literatuur die een nieuw onderwerp behandelt
secundaire literatuur
literatuur waarin over onderzoeken/onderderwerpen van andere wetenschappers wordt gerapporteerd
grijze literatuur
literatuur die niet in gangbare collecties is opgenomen zoals veralgen, papers en conferenties
tertiare literatuur
literatuur waarin opsommingen van primaire en secundaire bronnen worden gegeven
impact factor
maat die belang van wetenschappelijek publicaties geeft
tekstsociologie
onderzoek waarbij autobiografische teksten worden geanalyseerd
biografisch onderzoek
onderzoek naar het leven en werken van een bepaalde persoon
inhoudsanalyse
het analyseren van teksten in literatuur/ gespreksverslagen
gevalstudie (casestudy)
onderzoek met slecht een eenheid van onderzoek: N=1
actie/handelingsonderzoek
onderzoek waarbij het effect van een verandering tegelijkertijd met de invoering ervan wordt onderzocht
intensief onderzoek
een onderzoeksvraag 'van binnenuit' beantwoorden