Level 8 Level 10
Level 9

8 약속


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
약속
обещание; уговорка
약속을 하다
обещавам; уговарям се
약속을 지키다
изпълнявам/спазвам уговорка
약속을 잊다
забравям уговорка
약속을 어기다
нарушавам/не спазвам уговорка
약속을 미루다
отлагам уговорка
약속을 취소하다
отменям уговорка
약속을 변경하다
променям уговорка
전혀
не съвсем; напълно
전혀 생각을 못 했다
изобщо не съм се сетил
야속이 겹쳤다
уговорките са се застъпили
날짜를 잘못 알았다
объркал съм датата
메모를 하지 않았다
не съм си записал
깜빡 잊다
забравям
급한 일이 생기다
изниква нещо спешно
시간이 바뀌다
часът е сменен
장소가 바뀌다
мястото е променено
선약이 있다
имам предварителна уговорка
갑자기 손님이 오다
неочаквано ми идват гости
중요한 일정이 잡히다
правя важен план
시간을 착각하다
обърквам часа
약속이 취소되다
уговорката е отменена
연기하다
отлагам
결정하다
избирам
얼른
бързо, веднага
공지하다
съобщавам; обявявам
담당
отговорник
인원
брой хора
전달
комуникация
약속 시간을 알다
знам часа на уговорката
약속 장소를 정하다
избирам мястото на уговорката
일정을 메모하다
записвам си плана, програмата
약속 시간을 확인하다
потвърждавам часа на уговорката
약속 시간을 미리 알려 주다
информирам предварително за уговорения час
장소 약도를 보내 주다
изпращам груба карта на мястото
참석 인원을 파악하다
преброявам присъстващите
자료를 준비하다
подготвям материали
반찬거리
продукти за панчан
분위기
настроение
성공
успех
절대로
никога
인생
живот
정확하다
точен
맞추다
да бъда навреме
точно
상황
ситуация
관계자와
заинтересована страна
정도
приблизително
실례
грубост, научтивост
경우
принцип; причина; обстоятелства
상대방
другия (човек)
당황하다
неудобен
성격
характер
늦추다
отлагам
행사장
място на събитието
나눠 주다
раздавам
자료
материали, данни
복사
копие
이만
толкова; такъв
회장님
президент (на фирма напр.)
시간을 당기다
премествам часа напред
아무래도
по някакъв начин; както/където и да е
신청자
ищец
진행하다다
развивам се
들리다
чува се, чут е
양해를 구하다
моля за разбиране
손실
загуба, щета
발생하다
появявам се, възниквам
훈련을 하다
тренирам
정해지다
определен, фиксиран
시간을 뺏다
отнемам от времето