Level 2

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
핑계대다
แก้ตัว
볼멘소리
เสียงแข็ง, เสียงแข็งทื่อ เสียงแข็ง(กระด้าง)ด้วยความไม่พอใจ
발끈
อย่างเกรี้ยวกราด, อย่างฉุนเฉียว, อย่างอาละวาด, อย่างน่าโมโห
의존했다.
พึ่งพา, อาศัย, ขึ้นอยู่กับ
포문을 열다
(1) เปิดฉากยิง , (2) (สำ) หมายถึง เปิดฉากพูดโจมตีฝ่ายตรงกันข้าม
이실직고하다
พูดความจริง, สารภาพ
대열에 합류하다
เข้ากลุ่ม
거름망을 거치지도 않고
ไม่กรองตะแกรง/พูดไม่คิด
체감하다
รับรู้, รู้สึก
배정되다
ถูกจัดสรร, ถูกจัดแบ่ง