Level 19 Level 21
Level 20

Fuel Your Vocab: Human Interests


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
my (older) brother is in college
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
my daughter goes to kindergarten
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
what does Mr.Suzuki love doing?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
what is Ms. Maria interested in?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
Ms. Riho hates reading the newspaper
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
is Mr. Sho interested in art?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
Ms. Riho is interested in languages
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
my girlfriend hates art and music
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
our mom always watches the news