Level 20 Level 22
Level 21

Mayday!


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kyūkyū sha
ambulance
yobimasu
to call
denwa shimasu
to call (someone)
kossetsu shite iru
is broken; is fractured
kyūkyū sha o yon de
call an ambulance
doko ga itai no desu ka?
where does it hurt?
watashi no ude ga itai desu
my arm hurts
isha wa Suzuki san no ashi wa kossetsu shiteiru to kangaete imasu
the doctor thinks Mr. Suzuki's leg is broken
ki o tsukete!
be careful! (casual)