Level 1 Level 3
Level 2

Phrasal Verbs


152 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get in touch
...ile temasa geçmek
give in
teslim olmak
stand for
temsil etmek, desteklemek
carry on
devam etmek
break down
parçalamak, sinirleri boşalmak, bozulmak
clean up
temizlemek, aklamak
put out
söndürmek, dışarı koymak
stem from
...dan kaynaklanmak
turn down
reddetmek, (ses, ısı) azaltmak
put up with
katlanmak
break out
patlak vermek, kaçmak
depend on
bağlı olmak, güvenmek
die out
ortadan kaybolmak
cast aside
başından atmak
send for
çağırmak
get around
yayılmak, seyahat etmek, baş etmek
lay emphasis on
önemini vurgulamak
back up
kanıtlamak, yedeklemek, arka çıkmak
take in
anlamak, içermek, birini kandırmak, daraltmak
divide into
bölmek
break away
kaçmak, ayrılmak
look forward to
dört gözle beklemek
throw away
atmak, ziyan etmek
do without
... olmadan idare etmek
watch out
dikkat etmek
bring into
ithal etmek
make up
oluşturmak, uydurmak, telafi etmek
provide for
temin etmek
make out
uydurmak, üstesinden gelmek, anlayabilmek
run off
kaçmak
come across
karşılaşmak
settle down
yerleşmek, alışmak
set about
başlamak
take into account
hesaba katmak
catch on
meşhur olmak, anlamak
come up
yaklaşmak, ele alınmak, ortaya çıkmak
account for
oluşturmak, nedenini açıklamak
think out
enine boyuna düşünmek
cut off
kesmek, kapatmak
show around
etrafı dolaştırmak
cut back on
azaltmak
figure out
(düşünüp) anlamak
run out of
tüketmek
leave out
dahil etmemek
get up
(yataktan) kalkmak, ayağa kalmak
go through
yaşamak, incelemek, üzerinden geçmek
pass down
(nesilden nesle) geçmek
have on hand
el altında bulundurmak
step down
istifa etmek, azaltmak
fill in
(form) doldurmak, yerini doldurmak
look to
güvenmek
call for
gerektirmek, birini gidip almak
rely on
bel bağlamak, güvenmek
use up
tüketmek
wipe out
yok etmek
give up
(alışkanlığı vs) bırakmak, pes etmek
base on
...ya dayandırmak
ward off
engellemek
stir up
sebep olmak, tahrik etmek
look into
incelemek
bring about
sebep olmak
face up to
karşı karşıya kalmak, kabullenmek
take off
(kıyafet) çıkarmak, kalkış yapmak, (bir anda) başarılı olmak
come into
mirasa konmak, etkilemek
take up
(zaman, yer) kaplamak, ...ya başlamak
deal with
başa çıkmak, ...ile ilgili olmak
contribute to
sebep olmak
pass out
bayılmak, dağıtmak
end up with
... ile sonuçlanmak
keep to
bağlı kalmak, belli bir alanda kalmak
come up with
çözüm yolu bulmak
get over
iyileşmek
catch up with
hızına yetişmek
be concerned with
... ile ilgili
search for
aramak
take over
devralmak, yönetimini ele geçirmek
hang over
tehdit etmek
keep up with
hızına yetişmek
rest on
...ya bağlı olmak
embark on
başlamak
break into
hırsızlık için girmek, aniden yapmaya başlamak
look through
incelemek
fit in with
uymak
set out
yola çıkmak, ...ya koyulmak
do with
...ile alakalı olmak
hand down
devretmek, hükme varmak
pull out of
bırakmak (bir işi)
rank high
yüksek sırada olmak
draw on
yararlanmak
put off
ertelemek, tiksindirmek
show off
gösteriş yapmak
lead to
yol açmak
send out
göndermek, yaymak
make off with
çalmak
set off
yola çıkmak
get through
telefonla ulaşmak, başarılı olmak, tüketmek, geçmek
come from
...dan gelmek
carry out
yerine getirmek
give rise to
sebep olmak
cope with
başa çıkmak
rule against
aleyhine karar vermek
take on
üstlenmek, ... hal almak, işe almak, kapışmak
keep pace with
hızına yetişmek
try on
üzerinde denemek
stand up against
karşı koymak
care for
bakımını üstlenmek, sevmek
judge on
değerlendirmek
pull through
iyileşmek
auction off
açık arttırma ile satmak
derive from
...den gelmek, almak
fight off
mücadele etmek
look up
arayıp bulmak
fall short
eksik gelmek
keep on
devam etmek
keep down
kontrol altında tutmak
put on
giymek, kilo almak
cut down on
azaltmak
get off
(taşıt) inmek, ayrılmak
take care of
ilgilenmek
feel up to
kendini güçlü hissetmek
get rid of
kurtulmak
set up
kurmak, iftira atmak
draw up
düzenlemek
care about
önemsemek
turn into
...ya dönüşmek
turn over
kanal değiştirmek, alabora olmak, polise teslim etmek
try out
sınamak
work out
anlamak, egzersiz yapmak, gelişmek
bear out
doğrulamak
bring up
çocuk yetiştirmek, gündeme getirmek, kusmak
be accompanied by
...ile beraber görülmek
see off
uğurlamak
end up
sonuçlanmak
put forward
ileri sürmek
build up
birikmek, övmek
keep up
yetişmek
let off
cezalandırmamak, ateşlemek
grow up
büyümek
result in
... ile sonuçlanmak
get out of
kaçınmak, ağzından laf almak, tadını çıkarmak
clear away
ortadan kaldırmak
give off
yaymak
take place
meydana gelmek
find out
bulmak
relate to
... ile ilgili olmak
make up for
telafi etmek
take part in
...ya katılmak
turn out
... olduğu ortaya çıkmak, katılmak
do well
iyi gitmek
turn up
varmak, ortaya çıkmak
point out
belirtmek
send off
göndermek, oyun dışı bırakmak