Level 3
Level 4

Collocation


88 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
avoid reference
atıftan kaçınmak
make up deficit
bütçeyi oluşturmak
urgent consideration
acil düşünce
become urgent
acil olmak
urgent priority
acil öncelik
increase deficit
açığı arttırmak
overcome deficit
açığı aşmak
reduce deficit
açığı azaltmak
wipe out deficit
açığını silmek
clearly evident
açık bir biçimde belli
deficit may increase
açık büyüyebilir
clearly excessive
açıkça aşırı
exceed clearly
açıkça aşmak
illuminate clearly
açıkça aydınlatmak
deserve clearly
açıkça hak etmek
convey clearly
açıkça iletmek
clearly demonstrated
açıkça ispat edilmiş
clearly reluctant
açıkça isteksiz
expose clearly
açıkça meydana çıkarmak
suggest clearly
açıkça önermek
offer freely
açıkça teklif etmek
clearly inappropriate
açıkça uygunsuz
highlight clearly
açıkça vurgulamak
demand explanation
açıklama istemek
seek explanation
açıklama istemek
explanation may suggest
açıklama önerebilir
defy explanation
açıklaması zor olmak
damage severely
ağır biçimde zarar vermek
regulate heavily
ağır düzenlemek
seriously injured
ağır yaralı
hold back urge
dürtünü geri al
truly worthwhile
gerçekten değerli
defining trait
özellik tanımlama
withdraw threat
tehdidi geri çekmek
come up to surface
yüzeye gelmek
support program
destek programı
tremendous support
muazzam destek
withdraw support
desteği geri çekmek
succeed truly
gerçekten başarılı ol
substantial support
önemli destek
imperilled species
aşınmış türler
sole survivor
tek kurtulan
threaten severely
ciddi tehdit
jeopardize severely
ağır tehlikeye atmak
jeopardize seriously
ciddiyetle tehlikeye sokmak
sole right
tek hak
violate right
hakkı ihlal etmek
result in shortage
kıtlıkla sonuçlanır
result in shift
kaymaya neden olmak
significant restriction
önemli kısıtlama
restrict significantly
önemli ölçüde kısıtla
occur predominantly
ağırlıklı olarak meydana gelir
current may flow
akım akabilir
current flow
akım debisi
stem flow
akışı durdurmak
regulate flow
akışı düzenlemek
influence course
akışı etkilemek
investigate vigorously
aktif bir şekilde araştırmak
make reference
alıntı yapmak, atıfta bulunmak
exceptionally rare
alışılmadık şekilde nadir
major shift
ana değişiklik
major influence
ana etki
essential requirement
ana gereksinim
major function
ana işlev
primary function
ana işlev
major focus ana odak
ana işlev
illuminate instantly
anında aydınlatmak
respond instantly
anında cevap vermek
fill instantly
anında doldurmak
work out agreement
anlaşma yapmak
negotiate agreement
anlaşmaya varmak
come to agreement
anlaşmaya varmak
keep to agreement
anlaşmaya varmak
violate agreement
anlaşmayı ihlal etmek
accept settlement
anlaşmayı/iskanı kabul etmek
range estimate
aralık tahmini
demonstrate repeatedly
art arda göstermek
threaten repeatedly
art arda tehdit etmek
highlight repeatedly
art arda vurgulamak
increase may occur
artış meydana gelebilir
suggest increase
artış önermek
bring about increase
artışa neden olmak
lead to increase
artışa yol açmak
indicate increase
artışı belirtmek
reduce supply
arzı/kaynağı azaltmak
noble intention
asil niyet
adjust downward
aşağı doğru ayarlamak
gradual deterioration
aşamalı bozulma