Level 3 Level 5
Level 4

Pliaj demandoj


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do, tie vi trovos ~
그래서 거기에서 ~를 발견할(볼 수 있을) 것이다.
vi trovos la kulturon
(그) 문화를 발견할(볼 수 있을) 것이다.
trovos la kulturon de Esperanto
에스페란토의 문화를 발견할(볼 수 있을)것이다.
bone. ĉu ekzistas muziko?
좋아요. 음악이 존재하나요?
muziko, literaturo, teatraĵo
음악, 문학, 연극
ktp.
기타등등
same kiel ~
~와 마찬가지로
same kiel estas por aliaj lingvoj
다른 언어들에 있는 것과 마찬가지로
la kvanto ne estas same granda
양은 똑같이 크지는 않다
same granda kiel en naciaj lingvoj
국가의 언어들 만큼 큰
sed tio ne gravas
하지만 그것은 중요하지 않다
almenaŭ ne por mi.
적어도 나에게는 아니다
se vi volas aŭskulti ~
당신이 ~를 듣고 싶다면
aŭskulti kanton en Esperanto
에스페란토로 된 노래를 듣다
jen la kanto, "Liza pentras bildojn"
여기 노래가 있어요. "리자는 그림을 그린다"
aŭskultas la kanton
(그) 노래를 듣는다
ne malbone...
나쁘지 않네...
kaj vi trovos multajn librojn en Esperanto
그리고 당신은 많은 에스페란토 책을 발견할 것입니다.
rigardas la librojn
책들을 본다
sufiĉe multaj
충분히 많은
ĉu vi legas multe en Esperanto?
당신은 에스페란토로 많이 읽습니까?
jes, de tempo al tempo
에, 때때로
se vi iam lernos la lingvon
당신이 언젠가 그 언어를 배운다면
mi rekomendos al vi kelkajn bonajn librojn.
당신에게 몇몇 좋은 책들을 소개 해 드리겠습니다.
temas pri ~
~에 관한 것이다
mia alia demando temas pri mia nomo
나의 다른 질문은 내 이름에 관한 것입니다.
vi diris antaŭe ke ~
당신은 전에 ~라고 말했습니다
havas rilaton al ~
~와 관계가 있다
diris ke ĝi havas rilaton al Esperanto
그것이 에스페란토와 관계가 있다고 말했다
ha, jes, pri tio.
하, 예, 그것에 대해서
viro kun la nomo ~
~라는 이름을 가진 남자
iam vivis viro kun la nomo ~
(예전에)언젠가 ~라는 이름의 남자가 살았었습니다.
li estis tre aktiva en la Esperanto-movado
그는 에스페란토 운동에 매우 활동적이었습니다.
kiam ĝi estis tute nova
그게 완전히 새로왔을 때
tradukis la libron al ~
(그)책을 ~로 번역했다
kaj tradukis multajn librojn al Esperanto.
그리고 많은 책을 에스페란토로 번역했습니다.
kaj tio faris lin fama?
그래서 그게 그를 유명하게 만들었나요?
unu el la plej gravaj por Esperanto tiam
그 당시 에스페란토에서 중요한 사람 중에 한사람
kaj li multe influis la stilon de la lingvo
그리고 그는 언어의 스타일에 많은 영향을 끼쳤다
ne. certe li estis grava kaj influis multe.
아뇨. 그는 확실히 중요했고, 영향을 많이 끼치기는 했지만.
tamen, li subite forlasis la movadon
하지만, 그는 갑자기 운동을 떠나버렸습니다.
mi imagas ke ~
나는 ~라고 상상한다
mi imagas ke estis granda ŝoko por multaj
많은 사람들에게 커다란 쇼크였을 것이라고 상상한다.
kial li forlasis Esperanton?
그가 왜 에스페란토를 그만 뒀는가?
mi kredas ke ~
나는 ~라고 믿는다
li estis malkontenta pri la Esperantistoj
그는 에스페란티스토들에게 실망했었다
li diris ion similan al ~
그가 ~와 비슷한 걸 얘기했다
Esperanton devas lerni la Esperantistoj mem!
에스페란토는 에스페란티스토 자신들부터 배워야 한다
kion li volis diri per ~ ?
그가 ~를 가지고 뭘 얘기하려고 했었는가? (무슨 뜻이었는가?)
kion li volis diri per tio?
그가 그걸로 뭘 얘기하려고 했었는가? (무슨 뜻이었는가?)