Level 7 Level 9
Level 8

Alveno kaj akceptiĝo


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
havas monon por hotelo aŭ junulargastejo
호텔 또는 유스호스텔을 위한 돈을 가지고 있다
jen la solvo!
여기 해결책이야!
pasporto
여권
Pasporta Servo
Pasporta Servo, 에스페란토 민박 서비스
libreto kun la nomo "Pasporta Servo"
Pasporta Servo(민박서비스)라는 이름의 소책자
servo por kio?
무엇을 위한 서비스?
por homoj kiel ni
우리 같은 사람들을 위해
sperti, spertulo
경험하다, 경험자 (능숙한 사람)
homoj kiuj ŝatas vojaĝi kaj sperti landojn
사람들, 여행하기 좋아하고, 나라들을 경험하기 좋아하는 그런
enspezi kaj elspezi
벌어들이고, 지출하다
sen elspezi multe da mono
많은 돈을 지출하지 않고
servo, la servo, tiu servo
서비스(한가지), (그) 서비스, 그런 서비스
bone, kaj kiel funkcias tiu servo?
좋아요, 그럼 어떻게 그 서비스가 동작하죠?
mi vidas ke en la libreto estas ~
나는 본다, 그 책안에는 ~가 있다는 것을
multe da adresoj
많은 주소들
estas multe da adresoj de pluraj landoj
여러 나라의 많은 주소들이 있다
ĝuste!
맞아요!
je via dispono
당신이 쓸 수 있는 (당신 처분의)
ili ĉiuj
그들(그것들) 모두
fakte ili ĉiuj estas je via dispono!
사실 그것들 모두를 당신이 쓸 수 있어요
signifis, signifo
의미했다, 의미
je mia dispono, kion signifas tio?
내 처분이라고, 그게 무슨 뜻이죠?
signifas ke ~
~라는 뜻이다
gasti, gasto, gastigi
손님이 되다, 손님, 손님을 맞이하다
estas preta, pretas, pretiĝu!
준비되어 있다, 준비된 상태다, 준비해라!
homoj ĉe tiuj adresoj pretas gastigi vin
그 주소들에 있는 사람들은 당신을 손님으로 맞이할 준비가 되어 있다
koni, konata, konatiĝi
(사람을) 알다, 알려진/아는, 알게되다
kaj helpi vin konatiĝi kun ilia regiono
그리고 당신을 그들의 지역에 알려지도록 도와주다
signifas ke homoj pretas gastigi vin kaj helpi
사람들이 당신을 손님으로 맞이하고 도와줄 준비가 되어 있다는 뜻이다
sonas interese!
흥미롭게 들리네요!
do
따라서
oni loĝas en la hejmo de aliaj Esperantistoj, ĉu?
누군가가 다른 에스페란티스토 집에서 묵는다는 거죠? 그쵸?
prave!
맞아요!
pluraj spertoj per Pasporta Servo
Paporta Servo를 이용한 여러번의 경험들
mi havis plurajn interesajn spertojn
나는 여러번의 흥미로운 경험을 했다
mi uzis ĝin en tri kontinentoj
나는 그것을 3개의 대륙에서 사용했다
malbone funkcias
나쁘게 동작한다
kaj ĝis nun funkciis tre bone
그리고 지금까지는 매우 잘 동작했다
bonege! kien ni iru?
훌륭하네요! 우리 어디로 가죠?
do, mia plano estas ke ni ~
따라서 내 계획은 우리가 ~
venas, alvenis
온다, 도착했다
post sukcesa vojaĝo
성공적인 여행 후에
post uzado de Pasporta Servo en du urboj
두 도시에서 Pasporta Servo를 사용한 후에
ili alvenas post sukcesa vojaĝo
성공적인 여행 후에 그들은 도착한다
jen, vidu!
저기, 봐봐!
tie estas granda Esperanto-flago
저기에 커다란 에스페란토 깃발이 있다
ŝildo kun la teksto "Bonvenon al IJK!"
청년대회(IJK)에 환영 이라는 텍스트가 적힌 휘장
jes, kaj sub ĝi estas ~
맞아요. 그리고 그 아래에 ~가 있어요
hu ra!
만 세!
ni do finfine alvenis
따라서 우리는 결국 도착헀다