Level 8 Level 10
Level 9

Akceptiĝo


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mi estas tre laca kaj malsata
나는 매우 피곤하고 배고프다
ĉu vi pensas ke ni povas ~
우리가 ~할 수 있을 것이라 생각하는가?
manĝi ion
뭔가를 먹다
ĉu vi pensas ke ni povas tuj ion manĝi?
우리가 곧바로 뭔가를 먹을 수 있을 것이라 생각하는가?
mi dubas pri tio
난 거기에 의문이 간다 (그렇지 않을 것이라고 생각한다)
unue ni devas akceptiĝi
우선 우리는 접수되어야(해야) 한다
devas akceptiĝi ĉe la akceptejo
접수대에서 접수되어야(해야) 한다
kaj tio povas daŭri longe
그리고 그것은 길게 걸릴 수 있다
daŭri longe miasperte
나의 경험에 의하면, 오래 걸린다
ho ve!
어휴 저런!
ĉu tio estas la vico por la akceptejo?
저게 접수대의 줄인가?
mi timas ke jes
그런 것 같아 걱정이다
ne estas tute perfekte fari ~
~하는 것은 아주 완벽하지는 않다
tute perfekte alveni vespere
저녁에 도착하는 것은 매우 완벽하다
ni povas babili kun homoj
우리는 사람들과 대화할 수 있다
sed ni povas babili kun homoj en la vico
하지만 우리는 대기줄에서 사람들과 대화할 수 있다
jen, mi vidas amikon de rusio!
여기, 러시아에서 온 친구를 본다
mi estas malsata, mi volas manĝi
난 배고프다, 난 먹고 싶다
post ĉirkaŭ 2 horoj
대략 2시간쯤 후에
en la vico kun novaj kaj malnovaj amikoj
대기줄에서 새로운 친구와 오랜 친구들과 함께
LKK (Loka Kongresa Komitato)
지역의 대회 조직 위원회
LKK-ano
대회 조직 위원회 멤버
bonvenon, kiu vi estas?
환영합니다, 누구시죠?
de kiu lando?
어느 나라로 출신?
ĉu vi antaŭpagis?
선입금을 했습니까?
bonvolu montri
보여 주세요
se jes, bonvolu montri la kvitancon
그렇다면, 영수증을 보여 주세요
ĉu vi estas TEJO-membro?
당신은 청년회(TEJO) 회원입니까?
membriĝi ĉe la budo
부스에서 회원 가입하다
se ne, vi povas membriĝi ĉe la venonta budo
아니라면, 당신은 다음 부스에서 가입할 수 있습니다
jen kvitancoj de antaŭpagoj
여기 선입금 영수증들(입니다)
membrokartoj kaj niaj pasportoj
멤버쉽 카드들과 우리의 여권들
tre bone
아주 좋아요
do, mi vidas ke vi loĝos en amasloĝejo
즉, 여러분이 단체합숙장(예: 체육관)에 묵을 것이라는 걸 알겠네요
kaj manĝos en la junulargastejo
그리고 식사는 유스호스텔에서 할 겁니다
ĉu ĝustas tiuj informoj?
그런 정보들이 맞습니까?
jes. perfekte
예, 완벽해요
vi povas pagi kaj ricevi sakon kun programo, mapo ktp
지불 하시면, 프로그램, 맵 등등이 있는 가방을 받으실 수 있습니다
ĉe la ruĝa budo, tie
저기 있는 붉은색 부스에서
bone, dankon
좋아요, 감사합니다
aspektas laca sed sana
피곤하지만 건강해 보인다
tiuj personoj vere aspektis lacaj
저 사람들이 매우 피곤해 보입니다
kaj ne estis tre afablaj
그리고 별로 친절하지도 않았다
vi pravas
당신이 맞아요
sed memoru ke ~
하지만 ~임을 기억하라
laboras dum ok horoj
여덟시간 동안 일하고 있다
la LKK laboras jam dum eble ok horoj
대회조직위원회는 이미 아마 8시간 동안 일하고 있다
sen multe da paŭzoj
많은 휴식 없이
sed memoru ke la LKK laboras sen paŭzoj
대회조직위원회는 쉬지 않고 일하고 있음을 기억하라
babilema dum la semajno
주중에는 더 말을 많이 하는